Menu
 

BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru īngrijiri paliative

 

   
Contract-cadru 2021-2022 (H.G. 696/2021)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma īn domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

 
 
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASIGURATILOR
 
Drepturile si obligatiile asiguratilor sunt sunt reglementate de Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma indomeniul sanatatii si LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003, a drepturilor pacientului.

Astfel, in Legea nr.95/14.04.2006 la Secţiunea a 2-a "Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor" se prevede ca:
 
>>

Art. 217
(1) Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază īn condiţiile prezentei legi.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaborează de CNAS pe baza consultării Colegiului Medicilor din Romānia, denumit īn continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentişti din Romānia denumit īn continuare CMDR, Colegiului Farmaciştilor din Romānia, denumit īn continuare CFR, Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din Romānia, denumit īn continuare OAMMR, Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, denumit īn continuare OBBC, precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, pānă la data de 31 octombrie a anului īn curs pentru anul următor. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătăţii Publice, şi se aprobă prin hotărāre a Guvernului. Īn cazul nefinalizării elaborării contractului-cadru īn termenul prevăzut, se prelungeşte prin hotărāre a Guvernului aplicabilitatea contractului-cadru din anul īn curs.
(3) Contractul-cadru reglementează, īn principal, condiţiile acordării asistenţei medicale cu privire la:
a) pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate;
b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de īngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asiguraţi aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a);
c) criteriile şi standardele calităţii pachetului de servicii;
d) alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate īn vederea realizării echilibrului financiar al fondului;
e) tarifele utilizate īn contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare şi actele necesare īn acest scop;
f) internarea şi externarea bolnavilor;
g) măsuri de īngrijire la domiciliu şi de recuperare;
h) condiţiile acordării serviciilor la nivel regional şi lista serviciilor care se pot contracta la nivel judeţean, precum şi a celor care se pot contracta la nivel regional;
i) prescrierea şi eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor şi a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
j) modul de informare a asiguraţilor;
k) coplata pentru unele servicii medicale.
(4) Ministerul Sănătăţii Publice īmpreună cu CNAS sunt abilitate să organizeze licitaţii şi alte proceduri de achiziţii publice īn vederea derulării programelor naţionale de sănătate, īn condiţiile legii.
(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, pānă la 15 decembrie a anului īn curs pentru anul următor, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS.
(6) Īn cazul nefinalizării normelor metodologice, Ministerul Sănătăţii Publice le va elabora şi le va aproba prin ordin īn termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5).

 
>>

Art. 218
(1) Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază īn caz de boală sau de accident, din prima zi de īmbolnăvire sau de la data accidentului şi pānă la vindecare, īn condiţiile stabilite de prezenta lege.
(2) Asiguraţii au următoarele drepturi:
a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, īn condiţiile prezentei legi şi a contractului-cadru;
b) să fie īnscrişi pe lista unui medic de familie pe care īl solicită, dacă īndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportānd cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
c) să īşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data īnscrierii pe listele acestuia;
d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale īn mod nediscriminatoriu, īn condiţiile legii;
e) să efectueze controale profilactice, īn condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) să beneficieze de servicii medicale īn ambulatorii şi īn spitale aflate īn relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
k) să beneficieze de dispozitive medicale;
l) să beneficieze de servicii de īngrijiri medicale la domiciliu;
m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, īn special īn ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
n) să aibă dreptul la informaţie īn cazul tratamentelor medicale;
o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate īn condiţiile legii.
(3) Asiguraţii prevăzuţi īn Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, suportată din fond, īn condiţiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective, īn condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(4) Personalităţile internaţionale cu statut de demnitar primesc asistenţă medicală de specialitate īn unităţi sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

>>

Art. 219
Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 218 sunt următoarele:
a) să se īnscrie pe lista unui medic de familie;
b) să anunţe medicul de familie ori de cāte ori apar modificări īn starea lor de sănătate;
c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) să anunţe īn termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la īncadrarea lor īntr-o anumită categorie de asiguraţi;
e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentānd coplata, īn condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

>>

Art. 220
Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai īn cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute īn Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială īn condiţiile art. 223, īn cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

>>

Art. 221
Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care īnsoţeşte copilul internat īn vārstă de pānă la 3 ani, precum şi pentru īnsoţitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioadă determinată.

>>

Art. 222
Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contribuţie personală şi a modalităţii de plată, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.


LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului:
 
  CAPITOLUL I Dispoziţii generale
>>

Art. 1
Īn sensul prezentei legi:
a) prin pacient se īnţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;
b) prin discriminare se īnţelege distincţia care se face īntre persoane aflate īn situaţii similare pe baza rasei, sexului, vārstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale;
c) prin īngrijiri de sănătate se īnţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;
d) prin intervenţie medicală se īnţelege orice examinare, tratament sau alt act medical īn scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e) prin īngrijiri terminale se īnţelege īngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cānd nu mai este posibilă īmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi īngrijirile acordate īn apropierea decesului.

>>

Art. 2
Pacienţii au dreptul la īngrijiri medicale de cea mai īnaltă calitate de care societatea dispune, īn conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

>> Art. 3
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
 
CAPITOLUL II Dreptul pacientului la informaţia medicală
>>

Art. 4
Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

>>

Art. 5
(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

>>

Art. 6
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

>>

Art. 7
Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat īn cazul īn care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

>>

Art. 8
Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului īntr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; īn cazul īn care pacientul nu cunoaşte limba romānă, informaţiile i se aduc la cunoştinţă īn limba maternă ori īn limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

>>

Art. 9
Pacientul are dreptul de a cere īn mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată īn locul său.

>>

Art. 10
Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.

>> Art. 11
Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
>>

Art. 12
Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi īngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

 
CAPITOLUL III Consimţămāntul pacientului privind intervenţia medicală
>>

Art. 13
Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumāndu-şi, īn scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

>>

Art. 14
Cānd pacientul nu īşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

>>

Art. 15
Īn cazul īn care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţămāntul reprezentantului legal nu mai este necesar.

>>

Art. 16
Īn cazul īn care se cere consimţămāntul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat īn procesul de luare a deciziei atāt cāt permite capacitatea lui de īnţelegere.

>>

Art. 17
(1) Īn cazul īn care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este īn interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să īşi dea consimţămāntul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi īn spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.

>>

Art. 18
Consimţămāntul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, īn vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

>>

Art. 19
Consimţămāntul pacientului este obligatoriu īn cazul participării sale īn īnvăţămāntul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să īşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţămāntului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi īn interesul pacientului.

>>

Art. 20
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat īntr-o unitate medicală fără consimţămāntul său, cu excepţia cazurilor īn care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

 
CAPITOLUL IV Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului
>>

Art. 21
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

>>

Art. 22
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai īn cazul īn care pacientul īşi dă consimţămāntul explicit sau dacă legea o cere īn mod expres.

>>

Art. 23
Īn cazul īn care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi īn tratamentul pacientului, acordarea consimţămāntului nu mai este obligatorie.

>> Art. 24
Pacientul are acces la datele medicale personale.
>>

Art. 25
(1) Orice amestec īn viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor īn care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori īngrijirile acordate şi numai cu consimţămāntul pacientului.
(2) Sunt considerate excepţii cazurile īn care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

 
CAPITOLUL V Drepturile pacientului īn domeniul reproducerii
>>

Art. 26
Dreptul femeii la viaţă prevalează īn cazul īn care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

>>

Art. 27
Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

>>

Art. 28
(1) Dreptul femeii de a hotărī dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

 
CAPITOLUL VI Drepturile pacientului la tratament şi īngrijiri medicale
>>

Art. 29
(1) Īn cazul īn care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile īn număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.

>>

Art. 30
(1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute īn situaţii extreme.

>> Art. 31
Pacientul are dreptul la īngrijiri terminale pentru a putea muri īn demnitate.
>>

Art. 32
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul īngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, īn măsura posibilităţilor, mediul de īngrijire şi tratament va fi creat cāt mai aproape de cel familial.

>>

Art. 33
Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

>>

Art. 34
(1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să īl recompenseze altfel decāt prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
(2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost īngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

>>

Art. 35
(1) Pacientul are dreptul la īngrijiri medicale continue pānă la ameliorarea stării sale de sănătate sau pānă la vindecare.
(2) Continuitatea īngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

>>

Art. 36
Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, īn program continuu.

 
CAPITOLUL VII Sancţiuni
>>

Art. 37
Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute īn prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

 
CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale
>>

Art. 38
(1) Autorităţile sanitare dau publicităţii, anual, rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului, īn care se compară situaţiile din diferite regiuni ale ţării, precum şi situaţia existentă cu una optimă.
(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil standardele proprii īn conformitate cu normele de aplicare a legii.
(3) Īn termen de 90 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

>> Art. 39
Prezenta lege intră īn vigoare la 30 de zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
>>

Art. 40
La data intrării īn vigoare a prezentei legi se abrogă art. 78, 108 şi 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

   
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2016 Spitalul General C.F. SIMERIA